Ogólne Warunki Handlowe dotyczące dostaw, prace montażowych, napraw firmy FIBRO GmbH odnośnie normaliów (stan na miesiąc styczeń 2015 r.)

Dla stosunku umownego zastosowanie mają, o ile nie uzgodniono tego inaczej, poniżej wymienione warunki. Inaczej brzmiące sprzeczne warunki Zamawiającego nie mają zastosowania, chyba że wyrazilibyśmy wyraźnie na piśmie naszą zgodę na ich obowiązywanie. Poniższe warunki mają zastosowanie również wtedy, gdy Dostawca bez zastrzeżeń zrealizuje dostawę do Zamawiającego, mając wiedzę o sprzecznych - lub odbiegających od jego – warunkach Zamawiającego.

1. Zawarcie umowy oraz dostawa

a) Umowa pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą dochodzi do skutku, gdy Dostawca przyjmie zamówienie/zlecenie Zamawiającego poprzez potwierdzenie przyjęcia lub najpóźniej z chwilą wysyłki zamówionego towaru lub świadczenia usługi wzgl. dokonania usługi albo dokonania montażu lub naprawy.

b) W przypadku zamówienia złożonego przez sklep internetowy, Dostawca potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie zamówienia najpierw poprzez niezwłoczne wysłanie drogą elektroniczną w formie maila potwierdzenia zamówienia. Jednakże w takim potwierdzeniu mailowym nie widać jeszcze akceptacji umowy. Umowa dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy Dostawca zaakceptuje zlecenie Zamawiającego za pomocą oddzielnego potwierdzenia zlecenia lub – najpóźniej – z chwilą wysyłki zamówionego towaru wzgl. świadczenia usługi.

c) Zamawiający rezygnuje z wysyłania do niego pisma akceptującego.

d) W przypadku zamówienia kilku towarów i usług, dla każdego oddzielnie zamówionego towaru lub usługi sporządza się oddzielnie, niezależne od siebie oferty w celu zawarcia umów kupna-sprzedaży lub umów o dzieło.

e) Jeżeli Dostawca stwierdzi, że poszczególne towary lub usługi wyjątkowo nie są już dostępne lub ze względów prawnych nie mogą być dostarczone, to przyjmie tylko te oferty umowy, które dotyczą dostępnych towarów lub usług.

f) Jeżeli oferty nie będą przyjęte, to Dostawca bezzwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

g) Zamawiający przejmuje wyłączną odpowiedzialność za przedkładaną przez siebie dokumentację, jak rysunki, wzory itp. Ma ręczyć za to, że przedłożone przez niego rysunki wykonawcze nie naruszają praw ochronnych osób trzecich.

h) Potwierdzenie zlecenia przez Dostawcę jest decydujące dla zakresu dostawy. W przypadku produkcji na specjalne zamówienie oraz narzędzi specjalnych, potwierdzona liczba sztuk może się różnić o +/- 10%, ale co najwyżej o 2 szt. może być niższa od dolnej granicy lub o 2 szt. przekroczyć górną granicę.

2. Ceny i opakowanie

a) Dostawy będą realizowane zasadniczo w cenach katalogowych Dostawcy obowiązujących przy zamówieniu na bazie Loco magazyn. Ceny obowiązują na bazie Loco zakład (EXW), ale bez opakowania, frachtu, porto i ubezpieczenia, z doliczeniem podatku VAT.

b) Inne opakowania będą tylko wtedy odbierane, jeżeli istnieje taki bezwzględny obowiązek ustawowy.

c) Wzory będą dostarczane tylko odpłatnie.

3. Wysyłka i przejście ryzyka, odbiór

a) Jeżeli nie uzgodniono rodzaju wysyłek, to Dostawca będzie je realizował według własnego słusznego uznania.

b) Dostawy częściowe są dozwolone, o ile jest to możliwe dla Zamawiającego.

c) (1) Ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą opuszczenia zakładu przez przedmiot dostawy, a także wtedy, gdy będą realizowane dostawy częściowe lub Dostawca przejął na siebie jeszcze inne świadczenia, np. koszty wysyłki czy dostarczenie oraz posadowienie. Jeżeli ma być dokonany odbiór, to on będzie decydujący dla przejścia ryzyka. Odbiór musi nastąpić niezwłocznie w terminie odbioru, posiłkowo po zgłoszeniu przez Dostawcę gotowości do odbioru. Zamawiający nie może odmówić odbioru w przypadku zaistnienia nieistotnego uchybienia.

(2) Jeżeli wysyłka wzgl. odbiór opóźni się lub nie nastąpi na skutek okoliczności, których nie można przypisać Dostawcy, to ryzyko przechodzi na Zamawiającego z dniem zgłoszenia gotowości do wysyłki wzgl. odbioru. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczeń na koszt Zamawiającego, których ten zażąda.

4. Potrącenia i zatrzymania rzeczy

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrąceń tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne będą uznane za prawomocne, będą bezsporne lub będą uznane przez Dostawcę. Poza tym jest on uprawniony do zatrzymania rzeczy tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne polega na tym samym stosunku umownym.

5. Termin dostawy, ryczałtowa rekompensata z tytułu zwłoki

a) Termin dostawy jest wynikiem uzgodnień poczynionych przez Strony umowy. Zachowanie terminu dostawy przez Dostawcę zakłada, że pomiędzy Stronami umowy będą wyjaśnione wszystkie kwestie handlowe i techniczne, a Zamawiający spełnił wszystkie ciążące na nim zobowiązania, jak np. dostarczenie wymaganych zaświadczeń lub zezwoleń urzędowych albo dał zaliczkę. Jeżeli to nie jest ten przypadek, to termin dostawy wydłuża się odpowiednio. Nie ma to zastosowania wtedy, gdy zwłoka leży po stronie Dostawcy.

b) Termin dostawy jest dotrzymany z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy od poddostawców. Dostawca poinformuje możliwie jak najszybciej o zarysowujących się opóźnieniach.

c) Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli przedmiot dostawy do chwili jego upływu opuści zakład Dostawcy lub została zgłoszona gotowość do wysyłki. Jeżeli ma być dokonany odbiór, to – za wyjątkiem uzasadnionej odmowy odbioru – termin odbioru jest decydujący, a pomocniczo zgłoszenie gotowości odbioru.

d) Jeżeli wysyłka wzgl. odbiór przedmiotu dostawy zostaną opóźnione z powodów leżących po stronie Zamawiającego, to zostanie on obciążony kosztami powstałymi na skutek zwłoki, licząc po upływie jednego miesiąca od zgłoszenia gotowości wysyłki wzgl. odbioru. Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie Zamawiającego, to Dostawca ma prawo, po wyznaczeniu stosownego terminu oraz jego bezowocnym upłynięciu, do zadysponowania przedmiotu dostawy w inny sposób i dostarczenia go Zamawiającemu w stosownie wydłużonym terminie.

e) Jeżeli niedotrzymanie terminu dostawy tłumaczy się siłą wyższą, strajkami lub innymi zdarzeniami, które leżą poza strefą wpływów Dostawcy, to termin dostawy wydłuża się odpowiednio. Dostawca jak najszybciej poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu tego rodzaju okoliczności.

f) (1) Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu, jeżeli wykonanie całego świadczenia przez Dostawcę przed przejściem ryzyka stanie się ostatecznie niemożliwe. Poza tym Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy przy zamawianiu okaże się, że realizacja części dostawy jest niemożliwa, a on ma uzasadniony interes w odrzuceniu dostawy częściowej. Jeżeli to nie jest ten przypadek, to Zamawiający zapłaci cenę umowną przypadającą na dostawę częściową. To samo dotyczy niemożności ze strony Dostawcy. W pozostałych przypadkach obowiązuje sekcja 8 b).

(2) Jeżeli w okresie zwłoki w odbiorze powstanie niemożność wykonania świadczenia lub Zamawiający jest odpowiedzialny sam lub w przeważającej mierze za te okoliczności, to pozostaje odpowiedzialnym do chwili świadczenia wzajemnego.

g) Dostawca może zażądać rekompensaty z tytułu zwłoki dopiero wtedy, gdy Zamawiający po zaistnieniu zwłoki raz jeszcze wyznaczy na piśmie stosowny termin dodatkowy wynoszący co najmniej 6 dni roboczych, a zwłoka będzie jeszcze trwała po upływie terminu.

h) (1) Jeżeli Dostawca opóźni się, a dla Zamawiającego powstanie z tego powodu szkoda, to ma on prawo zażądać ryczałtowej rekompensaty z tytułu zwłoki. Wynosi ona 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale w sumie nie więcej niż 5% wartości danej części całej dostawy, której z powodu zaistniałego opóźnienia nie można użyć na czas lub nie może być użyta w sposób zgodny z umową.

(2) Jeżeli Zamawiający wyznaczy Dostawcy – uwzględniając prawne przypadki szczególne - po upływie daty wymagalności stosowny termin świadczenia, a termin ten nie zostanie dotrzymany, to w ramach przepisów prawnych Zamawiający ma prawo do odstąpienia. Zobowiązuje się, że na żądanie Dostawcy poinformuje go w stosownym terminie, czy skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia.

(3) Dalsze roszczenia z powodu zwłoki w dostawie są określone wyłącznie zgodnie z sekcją 8 b) niniejszych warunków.

6. Zastrzeżenie własności

Poniższe warunki umowy dotyczące zastrzeżenia własności mają zastosowanie do wszystkich dostaw i świadczeń realizowanych przez Dostawcę:

a) Dostawca zastrzega sobie własność do przedmiotu dostawy do chwili, aż zostaną w pełni wyrównane wszystkie wierzytelności Dostawcy wynikające ze stosunków handlowych z Zamawiającym. Jeżeli z Zamawiającym uzgodniono zapłatę długu z ceny kupna na podstawie procedury wekslowo-czekowej [weksel odwrócony], to zastrzeżenie obejmie wykupienie weksla przez Zamawiającego i nie wygaśnie przez uznanie kwoty otrzymanego czeku.

b) Zamawiającemu wolno zbyć dostarczony towar w ramach zgodnego z przepisami obrotu handlowego, chyba że zostanie dokonana cesja wierzytelności na kogoś innego, która wynika z odsprzedaży. Jeżeli płatność za towar nie zostanie dokonana natychmiast, Zamawiający jest zobowiązany do odsprzedaży jedynie z zastrzeżeniem własności. Z chwilą wstrzymania płatności Zamawiającego wygasa uprawnienie do odsprzedaży.

c) Wierzytelności, które powstaną z dalszej odsprzedaży, Zamawiający sceduje już teraz dla swojego bezpieczeństwa na Dostawcę w wysokości kwoty końcowej faktury (łącznie z podatkiem VAT), jaka wyniknie z transakcji dostawy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, a także niezależnie od tego, czy przedmiot dostawy został odsprzedany przed przetworzeniem, czy też po przetworzeniu, połączeniu czy też wymieszaniu.

d) Zamawiający jest tak długo upoważniony do windykacji scedowanych należności, aż wypełni swój obowiązek zapłaty wobec Dostawcy i nie będzie zagrożony utratą majątku. Na żądanie Zamawiający poda Dostawcy nazwy/nazwiska dłużników scedowanych należności oraz ich wysokość. Dostawca jest upoważniony do poinformowania dłużników o dokonanej cesji.

e) Obróbka lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez Zamawiającego będzie zawsze wykonywane dla Dostawcy, mimo że dla tego ostatniego nie powstają z tego tytułu żadne zobowiązania. Jeżeli przedmiot dostawy będzie obrabiany razem z innymi przedmiotami, które nie należą do Dostawcy, to Dostawca nabywa współwłasność do nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu dostarczonego do wartości innych obrabianych przedmiotów na chwilę obróbki. Do rzeczy powstającej w wyniku obróbki stosuje się poza tym to samo, co dla przedmiotu dostarczonego z zastrzeżeniem.

f) Jeżeli przedmiot dostawy będzie połączony z innymi przedmiotami, które nie należą do Dostawcy, to Dostawca nabywa współwłasność do nowej rzeczy w stosunku wartości przedmiotu dostawy do wartości innych połączonych przedmiotów na chwilę połączenia. Jeżeli połączenie będzie dokonywane w taki sposób, że rzecz Zamawiającego należy rozpatrywać jako rzecz główną, to uważa się za uzgodnione, że Zamawiający przeniesie proporcjonalnie współwłasność na Dostawcę. Zamawiający zachowuje powstałą w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność. To samo dotyczy odpowiednio wymieszania przedmiotu dostawy z innymi przedmiotami, które nie należą do Dostawcy.

g) Zamawiającemu nie wolno ani oddawać przedmiotu w zastaw, ani przenosić własności w celu zabezpieczenia. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innych rozporządzeń ze strony osób trzecich, ma on niezwłocznie powiadomić o tym Dostawcę. Ewentualne koszty interwencji powstałe po stronie Dostawcy obciążają Zamawiającego.

h) Jeżeli Zamawiający będzie postępował sprzecznie z umową, zwłaszcza gdy będzie zalegał z płatnością, to Dostawca ma prawo do odebrania [przedmiotu dostawy] po uprzednim upomnieniu, wyznaczając stosowny termin, natomiast Zamawiający jest zobowiązany do wydania [przedmiotu dostawy].

i) Jeżeli wartość wszystkich praw Dostawcy do zażądania zabezpieczenia, które wynikają ze stosunku handlowego z Zamawiającym, przekroczy wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o ponad 20 setnych części, to na życzenie Zamawiającego Dostawca uwolni odpowiednią część prac do zażądania zabezpieczenia, przy czym Dostawca dokona wyboru tych zabezpieczeń według słusznego uznania.

7. Roszczenia z tytułu wad i uchybień

Za wady fizyczne rzeczy oraz wady prawne dostawy odpowiada Dostawca z wyłączeniem dalszych roszczeń – z zastrzeżeniem sekcji 8 – jak następuje:

Wady fizyczne rzeczy

a) Wszystkie te części/elementy, które wskutek jednej z okoliczności zaistniałych przed przejściem ryzyka okazały się być wadliwe, mają być – do wyboru przez Dostawcę- bezpłatnie poprawione lub wymienione na pozbawione wad. Ustalenie takich wad należy niezwłocznie zgłosić Dostawcy na piśmie. Wymienione części/elementy staną się własnością Dostawcy.

b) W celu wykonania wszystkich poprawek i dostaw zastępczych, które wydadzą się być Dostawcy niezbędne, Zamawiający w porozumieniu z Dostawcą ma dać mu potrzebny czas i sposobność; w przeciwnym razie Dostawca będzie zwolniony od odpowiedzialności za wynikające z tego powodu skutki. Jedynie w nagłych wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa w procesie produkcji oraz w celu ochrony przed niewspółmiernie dużymi szkodami, przy czym należy natychmiast powiadomić Dostawcę, Zamawiający ma prawo do tego, żeby samemu usunąć wadę lub zlecić to osobom trzecim, a następnie zażądać rekompensaty od Dostawcy za uzasadnione wydatki.

c) Dostawca ponosi – o ile reklamacja okaże się być uzasadniona – bezpośrednie koszty dokonanej poprawki wzgl. dostawy zastępczej, łącznie z kosztami wysyłki. Poza tym ponosi koszty wymontowania i zamontowania oraz koszty na przykład potrzebnego udostępnienia niezbędnych monterów i osób do pomocy, łącznie z kosztami przejazdu, o ile nie dojdzie w tym zakresie do niewspółmiernego obciążenia Dostawcy.

d) W ramach przepisów prawnych Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Dostawca – uwzględniając prawne przypadki szczególne - pozwoli na to, żeby wyznaczony mu stosowny termin wykonania poprawki lub zrealizowania dostawy zastępczej upłynął bezowocnie z powodu wady fizycznej rzeczy. Jeżeli wada jest tylko nieznaczna, to Zamawiającemu przysługuje jedynie prawo do obniżenia ceny umownej. W pozostałych przypadkach prawo do zmniejszenia ceny umownej pozostaje wykluczone.

e) Pozostałe roszczenia są określone zgodnie z sekcją 8 b) niniejszych warunków.

f) Odpowiedzialność nie będzie przejmowana zwłaszcza w następujących przypadkach: niewłaściwe lub nieprawidłowe zastosowanie, wadliwy montaż wzgl. naprawa ze strony Zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, wadliwe lub niechlujne traktowanie, nieprzepisowa obsługa techniczna [konserwacja], niewłaściwe środki produkcji, oddziaływanie chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, o ile odpowiedzialność nie leży po stronie Dostawcy. Dostawca odpowiada tylko wtedy za wady materiału dostarczonego przez Zamawiającego, jeżeli przy zarzucie braku fachowej staranności powinien był móc zidentyfikować te wady. W przypadku wykonywania danego przedmiotu zgodnie z rysunkiem Zamawiającego, Dostawca odpowiada jedynie za wykonanie zgodnie z rysunkiem.

g) Jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia wykona poprawkę w sposób nieprawidłowy, to Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu skutki. To samo dotyczy zmian w przedmiocie dostawy, które zostaną dokonane bez uprzedniej zgody Dostawcy. Wady prawne

h) (1) Jeżeli użytkowanie przedmiotu dostawy spowoduje naruszenie praw własności przemysłowej lub praw autorskich w kraju, to Dostawca na swój koszt uzyska dla Zamawiającego zasadniczo prawo do dalszego użytkowania lub zmodyfikuje - na miarę możliwości Zamawiającego - przedmiot dostawy w taki sposób, że naruszenie praw ochronnych nie będzie już miało miejsca.

(2) Jeżeli nie będzie to możliwe na ekonomicznie stosownych warunkach lub w stosownym terminie, to Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku powyższych przesłanek również Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

(3) Poza tym Dostawca zwolni Zamawiającego z roszczeń bezspornych lub uznanych prawomocnie danych właścicieli praw ochronnych.

i) Wymienione w sekcji 7 h) zobowiązania Dostawcy są ostateczne z zastrzeżeniem sekcji 8 b) odnośnie przypadku naruszenia praw ochronnych oraz praw autorskich.

Zachodzą tylko wtedy, jeśli

 • Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o dochodzonych roszczeniach z tytułu naruszenia praw ochronnych lub autorskich,
 • Zamawiający udzieli Dostawcy wsparcia w stosownym zakresie przy obronie przed dochodzonymi roszczeniami wzgl. umożliwi Dostawcy przeprowadzenie działań modyfikujących zgodnie z sekcją 7 h),
 • wszystkie działania Dostawcy podjęte w celu obrony, łącznie z pozasądowymi regulacjami, pozostaną zastrzeżone,
 • wada prawna nie polega na poinstruowaniu Zamawiającego, a
 • naruszenie prawa nie zostało spowodowane tym, iż Zamawiający samowolnie zmienił przedmiot dostawy lub użył w sposób niezgodny z umową.

 

j) Zamawiający bierze wyłączną odpowiedzialność za przedkładaną przez siebie dokumentację, jak rysunki, sprawdziany, wzory itp. Zamawiający poręczy za to, iż przedłożone przez niego rysunki wykonawcze nie naruszają praw ochronnych osób trzecich. Dostawca nie ma wobec Zamawiającego obowiązku sprawdzenia, czy wskutek złożonych ofert na podstawie przesłanego mu sposobu wykonania nie zostaną naruszone jakiekolwiek prawa ochronne osób trzecich. Jeżeli mimo to z faktów uzasadniających roszczenie wyniknie odpowiedzialność Dostawcy, to Zamawiający wynagrodzi mu szkodę.

8. Odpowiedzialność Dostawcy, wyłączenie odpowiedzialności

a) Jeżeli z winy Dostawcy przedmiot dostawy wskutek zaniechanej lub wadliwej realizacji przedstawionych propozycji lub porad udzielonych przed lub po zawarciu umowy, a także innych umownych zobowiązań dodatkowych, zwłaszcza instrukcji obsługi i konserwacji [obsługi technicznej], nie będzie mógł być użyty zgodnie z umową, to zastosowanie mają regulacje zawarte w sekcji 7 oraz 8 b) z wyłączeniem dalszych roszczeń Zamawiającego.

b) Za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie montażu, odpowiada Dostawca niezależnie, z jakiego powodu prawnego, tylko

 • w przypadku zamierzonego działania,
 • w przypadku rażącego niedbalstwa właściciela/organów lub pracowników na kierowniczych stanowiskach,
 • w przypadku zawinionego narażenia życia czy zdrowia, uszkodzenia ciała,
 • w przypadku wad i uchybień, które podstępnie przemilczał,
 • w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji
 • w przypadku wad przedmiotu dostawy, o ile - zgodnie z ustawą dotyczącą odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w odniesieniu do uszczerbku na zdrowiu lub szkód w mieniu - odpowiada się za przedmioty użytkowane w celach prywatnych.

 

W sytuacji zawinionego naruszenia istotnych obowiązków zawartych w umowie, Dostawca odpowiada także w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników niezajmujących kierowniczych stanowisk, a także lekkiego niedbalstwa, w ostatnim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do typowej dla umowy szkody, którą można w sposób rozsądny przewidzieć.

Dalsze roszczenia są wykluczone.

9. Dodatkowe warunki umowy dotyczące prac montażowych

Jeżeli oprócz dostaw będą wykonywane prace montażowe, to – tylko dla prac montażowych – stosuje się poniżej podane warunki montażu.

a) Koszt montażu, rozliczenie i płatność, udokumentowanie wykonanych prac

(1) Prace montażowe będą rozliczane zasadniczo według nakładów czasowych i pozostałych wydatków po stawkach rozrachunkowych obowiązujących w chwili złożenia zamówienia za prace montażowe wykonane przez Dostawcę; na pisemne żądanie Zamawiającego stawki te zostaną mu przesłane bezpłatnie, o ile nie zostały załączone do zamówienia.

(2) Materiały, które będą potrzebne do montażu, zostaną rozliczone odpowiednio do faktycznie potrzebnych ilości po cenach obowiązujących każdorazowo u Dostawcy w chwili wykonywania prac montażowych.

(3) Rozliczenie prac montażowych odbywa się zasadniczo po dokonanym odbiorze. Dostawca ma jednakże prawo zażądania stosowanych wpłat na poczet rachunku, dokonywanych co tydzień lub co miesiąc odpowiednio do postępu prac montażowych. Jeżeli na polecenie Zamawiającego nastąpi przerwanie montażu na okres nie bez znaczenia, to Dostawca może dokonać rozliczenia prac montażowych, które zostały wykonane do tego momentu.

(4) Płatność za faktury jest wymagalna natychmiast po ich otrzymaniu bez żadnych potrąceń.

(5) Wstrzymanie płatności lub potrącenie z powodu ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego, które zakwestionuje Dostawca, jest niedopuszczalne.

(6) Na życzenie monterów Dostawcy, Zamawiający będzie poświadczał w raporcie z przeprowadzonych działań wykonanie prac co najmniej raz w tygodniu, ale nie później, niż po zakończeniu prac montażowych.

(7) Podpisane przez Zamawiającego dowody wykonanych prac są z zasady niepodważalną podstawą rozliczeń.

b) Współdziałanie Zamawiającego

(1) Zamawiający będzie wspierał na swój koszt personel montażowy przy przeprowadzanym montażu.

(2) Zamawiający podejmie działania specjalne, które będą niezbędne do ochrony osób i rzeczy w miejscu montażu.

(3) Powinien również powiadomić kierownika montażu o istniejących specjalnych przepisach bezpieczeństwa, o ile mają one znaczenie dla personelu montującego. Zawiadomi również Dostawcę o naruszeniach przez personel montujący takich przepisów bezpieczeństwa. W przypadku poważnych naruszeń może – w porozumieniu z kierownikiem montażu – odmówić wykraczającemu dostępu na miejsce montażu.

c) Pomoc techniczna ze strony Zamawiającego

(1) Zamawiający jest zobowiązany do udzielania na swój koszt pomocy technicznej, a zwłaszcza do:

 • Udostępnienia niezbędnych właściwych osób do pomocy (murarze, cieśle, ślusarze i inni, magazyn podręczny) w ilości potrzebnej do wykonania montażu oraz na potrzebny okres; osoby te mają stosować się do poleceń kierownika montażu. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za osoby do pomocy. Jeżeli osoby te przyczynią się do powstania wady lub uszkodzenia z powodu poleceń kierownika montażu, to zastosowanie mają odpowiednio przepisy regulujące podane w sekcji 9 f) oraz 9 g).
 • Wykonania wszystkich prac ziemnych, budowlanych, podsypkowych oraz postawienie rusztowań, łącznie z zaopatrzeniem się w niezbędne materiały budowlane.
 • Udostępnienia niezbędnych przyrządów i ciężkich narzędzi (np. urządzenia podnoszące, kompresory), a także koniecznych artykułów i materiałów pierwszej potrzeby (np. kantówki, kliny, podkłady, cement, materiał do tynkowania i uszczelniania, środki smarne, paliwa, liny i pasy napędowe). .
 • Udostępnienia ogrzewania, oświetlenia, personelu obsługi, wody, włącznie z potrzebnymi przyłączami.
 • Udostępnienia niezbędnych, suchych i zamykanych na klucz pomieszczeń do przechowywania narzędzi należących do personelu przeprowadzającego montaż.
 • Transportu elementów przeznaczonych do montażu na miejsce montażu, ochrona miejsca montażu i materiałów przeznaczonych do montażu przed wszelkiego rodzaju szkodliwym oddziaływaniem, wyczyszczenie miejsca montażu.
 • Udostępnienie właściwych pomieszczeń – zabezpieczonych przed złodziejami – przeznaczonych do pobytu pracowników oraz pomieszczeń roboczych (posiadających ogrzewanie, oświetlenie, możliwość wykonania prania, instalację sanitarną) oraz wyposażenia pierwszej pomocy dla personelu przeprowadzającego montaż.
 • Udostępnienie materiałów oraz wykonanie wszelkich pozostałych działań, które są niezbędne do wyregulowania przedmiotu naprawianego oraz przeprowadzenia testu przewidzianego w umowie.

 

(2) Pomoc techniczna ze strony Zamawiającego musi gwarantować, że montaż będzie mógł być rozpoczęty niezwłocznie po przybyciu personelu przewidzianego do montażu i wykonany bez żadnego opóźnienia do chwili odbioru przez Zamawiającego. Jeżeli będą potrzebne specjalne plany/schematy lub instrukcje Dostawcy, to on je udostępni zawczasu Zamawiającemu.

(3) Jeżeli Zamawiający nie wypełni swoich obowiązków, to po wyznaczeniu terminu Dostawca ma prawo, ale nie obowiązek, podjąć działania, które ciążyły na Zamawiającym, zamiast niego i na jego koszt. Poza tym ustawowe prawa i roszczenia Dostawcy pozostają w mocy.

d) Termin montażu, opóźnienie montażu

(1) Termin montażu jest dotrzymany, jeśli do jego upływu montaż będzie gotowy do odbioru przez Zamawiającego, a w przypadku testu przewidzianego w umowie, do jego przeprowadzenia.

(2) Jeżeli dojdzie do opóźnienia montażu na skutek działań w ramach walki ekonomicznej, zwłaszcza strajku i lokautu, a także wystąpienia okoliczności, które nie są z winy Dostawcy, to nastąpi stosowne wydłużenie terminu montażu, o ile tego rodzaju przeszkody mają udokumentowany istotny wpływ na skończenie montażu.

(3) Jeżeli w wyniku opóźnienia Dostawcy powstanie szkoda dla Zamawiającego, to ma on prawo zażądać ryczałtowej rekompensaty z tytułu zwłoki. Wynosi ona 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale w sumie nie więcej niż 5% kwoty montażu danej części montowanego przez Dostawcę urządzenia, którego nie można użyć na czas z powodu zaistniałego opóźnienia.

(4) Jeżeli Zamawiający wyznaczy Dostawcy – uwzględniając prawne przypadki szczególne – po upływie daty wymagalności stosowny termin spełnienia świadczenia, a termin ten nie zostanie dotrzymany, to Zamawiający w ramach przepisów prawnych ma prawo do odstąpienia. Zobowiązuje się, że na żądanie Dostawcy wyjaśni w stosownym terminie, czy skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia.

(5) Dalsze roszczenia z powodu zwłoki są określone wyłącznie zgodnie z sekcją 9 g) ust. 3 niniejszych warunków.

e) Odbiór

(1) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru montażu, gdy tylko zostanie powiadomiony o jego zakończeniu oraz został na przykład przeprowadzony test zamontowanego przedmiotu, co jest przewidziane w umowie. Jeżeli okaże się, że montaż jest niezgodny z umową, to Dostawca jest zobowiązany do usunięcia wady/uchybienia. Nie dotyczy to sytuacji, jeśli wada jest nieznaczna dla interesów Zamawiającego lub polega na okoliczności, którą należy przypisać Zamawiającemu. Jeżeli wada nie jest istotna, to Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru.

(2) Jeżeli odbiór opóźnia się bez winy Dostawcy, to uważa się odbiór za dokonany po upływie dwóch tygodni od zawiadomienia o zakończeniu montażu.

(3) Z chwilą dokonania odbioru kończy się odpowiedzialność Dostawcy za zauważalne wady, o ile Zamawiający nie zastrzegł sobie dochodzenia roszczenia z tytułu określonej wady.

f) Roszczenia z tytułu wad i uchybień

(1) Po dokonaniu odbioru prac montażowych Dostawca odpowiada za wady i uchybienia montażu z wykluczeniem wszystkich innych roszczeń, nie naruszając sekcji 5 oraz 8 w taki sposób, iż ma on usunąć te wady i uchybienia. Zamawiający ma niezwłocznie powiadomić na piśmie Dostawcę o stwierdzonej wadzie.

(2) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wada jest nieznaczna dla interesów Zamawiającego lub polega na okoliczności, którą należy przypisać Zamawiającemu.

(3) Jeżeli przykładowo ze strony Zamawiającego lub osób trzecich zostaną nieprawidłowo dokonane zmiany lub prace naprawcze bez uprzedniej zgody Dostawcy, to zniesieniu ulega odpowiedzialność Dostawcy za powstałe z tego powodu skutki. Jedynie w nagłych wypadkach zagrożenia bezpieczeństwa w procesie produkcji oraz w celu ochrony przed niewspółmiernie dużymi szkodami, przy czym należy natychmiast powiadomić Dostawcę, albo gdy Dostawca, uwzględniając prawne przypadki szczególne, pozwolił na to, żeby ustalony stosowny termin usunięcia wad upłynął bezowocnie, to Zamawiający ma prawo – w ramach przepisów prawnych – do tego, żeby samemu usunąć wadę lub zlecić to osobom trzecim, a następnie zażądać rekompensaty od Dostawcy za poniesione niezbędne koszty.

(4) W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca ponosi koszty bezpośrednie elementu zastępczego łącznie z kosztami wysyłki. Poza tym ponosi koszty wymontowania i zamontowania oraz koszty na przykład koniecznego zorganizowania potrzebnych monterów i osób do pomocy, łącznie z kosztami przejazdów, o ile w wyniku tego nie dojdzie do niewspółmiernego obciążenia Dostawcy.

(5) Jeżeli Dostawca, uwzględniając szczególne przypadki prawne, pozwoli na to, żeby wyznaczony mu stosowny termin usunięcia wad upłynął bezowocnie, to w ramach przepisów prawnych Zamawiający ma prawo do obniżenia wartości. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy pomimo pomniejszenia wartości montaż nie będzie korzystny dla Zamawiającego, co będzie też mógł udokumentować.

(6) Dalsze roszczenia są określone wyłącznie zgodnie z sekcją 9 g) ust. 3 niniejszych warunków.

g) Odpowiedzialność Dostawcy za prace montażowe, wyłączenie odpowiedzialności

(1) Jeżeli jakiś element przeznaczony do montażu, który został dostarczony przez Dostawcę, zostanie uszkodzony z winy Dostawcy, to on ma go według własnego uznania albo naprawić na swój koszt, albo dostarczyć nowy.

(2) Jeżeli z winy Dostawcy przedmiot zamontowany przez Zamawiającego, wskutek zaniechanej lub wadliwej realizacji przedstawionych propozycji lub porad udzielonych przed lub po zawarciu umowy, a także innych umownych zobowiązań dodatkowych, zwłaszcza instrukcji obsługi i konserwacji [obsługi technicznej], nie będzie mógł być użyty zgodnie z umową, to zastosowanie mają regulacje zawarte w sekcji 9 f) oraz 9 g) ust. 1 i 3 z wyłączeniem dalszych roszczeń Zamawiającego.

(3) Za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie montażu, odpowiada Dostawca niezależnie, z jakiego powodu prawnego, tylko

 • w przypadku zamierzonego działania,
 • w przypadku rażącego niedbalstwa właściciela/organów lub pracowników na kierowniczych stanowiskach,
 • w przypadku zawinionego narażenia życia czy zdrowia, uszkodzenia ciała,
 • w przypadku wad i uchybień, które podstępnie przemilczał,
 • w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji,
 • o ile zgodnie z ustawą dotyczącą odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w odniesieniu do uszczerbku na zdrowiu lub szkód w mieniu odpowiada się za przedmioty użytkowane w celach prywatnych.

 

W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków zawartych w umowie Dostawca odpowiada także w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników niezajmujących kierowniczych stanowisk oraz za lekkie niedbalstwo; w ostatnim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do typowej dla umowy szkody, którą można w sposób rozsądny przewidzieć.

Pozostałe roszczenia są wykluczone.

h) Świadczenie zastępcze Zamawiającego Jeżeli bez winy Dostawcy zostaną uszkodzone przyrządy lub narzędzia, które dostarczył na miejsce montażu lub też zostaną one utracone bez jego winy, to Zamawiający jest zobowiązany do dokonania rekompensaty za te szkody. Nie uwzględnia się uszkodzeń, które można wytłumaczyć normalnym zużyciem.

10. Dodatkowe warunki umowne dotyczące napraw

O ile naprawy będą wykonane, zastosowanie mają, co następuje:

a) Informacje ogólne Jeżeli przedmiot naprawy nie został dostarczony przez Dostawcę, to Zamawiający ma zwrócić uwagę na istniejące przemysłowe prawa własności odnośnie przedmiotu; jeżeli wina nie leży po stronie Dostawcy, to Zamawiający zwolni dostawcę z ew. roszczeń osób trzecich wynikających z przemysłowych praw własności.

b) Naprawa niemożliwa do wykonania (1) Zamawiającemu zostaną zafakturowane prace wykonane w celu przedstawienia kosztorysu oraz nakłady, które powstały później i można je udokumentować (czas szukania błędów równa się czasowi pracy), jeśli naprawa nie będzie mogła być wykonana z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy, a zwłaszcza, gdy

 • reklamowany błąd nie pojawi się podczas inspekcji,
 • nie można zdobyć części zamiennych,
 • Zamawiający przegapił termin w sposób zawiniony,
 • umowa została wypowiedziana w trakcie wykonywania naprawy.

 

(2) Przedmiot naprawy może być przywrócony do stanu pierwotnego tylko na wyraźne życzenie Zamawiającego za zwrotem kosztów, chyba że dokonane prace były niepotrzebne.

(3) W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na przedmiocie naprawy, za naruszenie umownych obowiązków ubocznych ani za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie naprawy, bez względu na to, na jaki powód prawny będzie się powoływał Zamawiający. Dostawca ponosi natomiast odpowiedzialność w przypadku zamiaru, rażącego niedbalstwa właściciela/organów lub pracowników na kierowniczych stanowiskach, a także w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków zawartych w umowie. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków zawartych w umowie Dostawca odpowiada - za wyjątkiem przypadku zamierzonego działania oraz rażącego niedbalstwa właściciela/organów lub pracowników na kierowniczych stanowiskach – tylko za typową szkodę umowną, którą można w sposób rozsądny przewidzieć.

c) Informacje o kosztach, kosztorys

(1) O ile to możliwe, przy zawieraniu umowy Zamawiającemu będzie podana przewidywalna kwota za naprawę, w przeciwnym razie Zamawiający może ustalić granice kosztów. Jeżeli naprawa nie będzie mogła być wykonana po tych kosztach lub gdy Dostawca w trakcie wykonywania naprawy uzna, że konieczne będą dodatkowe prace, to będzie musiał najpierw uzyskać zgodę Zamawiającego, jeżeli podane koszty będą przekroczone o ponad 15%.

(2) Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy Zamawiający wystąpi z prośbą o przedstawienie kosztorysu z wiążącymi kalkulacjami cen, to ma tego wyraźnie zażądać. Tego rodzaju kosztorys jest – o ile nie uzgodniono tego inaczej – tylko wtedy wiążący, jeżeli zostanie przekazany w formie pisemnej. Należy za niego zapłacić. Prace, które zostały wykonane w celu przedłożenia kosztorysu, nie zostaną zafakturowane Zamawiającemu, o ile będzie je można wykorzystać przy wykonywaniu naprawy.

d) Wartość naprawy oraz płatność za nią Do wartości naprawy, rozliczenia oraz płatności stosuje się odpowiednio pkt. 9 a) niniejszych warunków.

e) Współdziałanie oraz pomoc techniczna ze strony Zamawiającego w przypadku naprawy poza zakładem Dostawcy

(1) Zamawiający ma na swój koszt wspierać personel przy wykonywaniu naprawy.

(2) Zamawiający podejmie niezbędne specjalne środki mające na celu ochronę osób i rzeczy na miejscu dokonywania naprawy. Ma również powiadomić kierownika odpowiedzialnego za naprawę o istniejących specjalnych przepisach bezpieczeństwa, o ile mają one znaczenie dla personelu dokonującego naprawę. Powiadomi Dostawcę o naruszeniach takich przepisów bezpieczeństwa przez personel dokonujący naprawy. W przypadku poważnych naruszeń może wraz z kierownikiem odpowiedzialnym za naprawę odmówić wykraczającemu dostępu do stanowiska naprawy.

(3) Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia – na własny koszt – pomocy technicznej, a zwłaszcza:

 • Udostępnienia niezbędnych i właściwych osób do pomocy w potrzebnej liczbie i na potrzebny czas; osoby te mają się stosować do poleceń kierownika odpowiedzialnego za naprawę. Dostawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za osoby przeznaczone do pomocy. Jeżeli osoby te przyczynią się do powstania wady/usterki lub uszkodzenia z powodu poleceń ww. kierownika, to odpowiednio zastosowanie mają przepisy regulujące podane w sekcji 10 j) oraz 10 k.
 • Wykonania wszelkich prac budowlanych, podsypkowych oraz postawienie rusztowań, łącznie z zaopatrzeniem się w niezbędne materiały budowlane.
 • Udostępnienia potrzebnych przyrządów i ciężkich narzędzi, a także potrzebnych materiałów i artykułów pierwszej potrzeby. • Udostępnienia ogrzewania, oświetlenia, personelu obsługi, wody, włącznie z potrzebnymi przyłączami.
 • Udostępnienia niezbędnych, suchych i zamykanych na klucz pomieszczeń do przechowywania narzędzi należących do personelu obsługi technicznej.
 • Ochrony miejsca dokonywania naprawy oraz materiałów przeznaczonych do naprawy przed wszelkiego rodzaju szkodliwym oddziaływaniem, wyczyszczenia miejsca przeprowadzania naprawy.
 • Udostępnienia właściwych pomieszczeń – zabezpieczonych przed złodziejami – przeznaczonych do pobytu pracowników oraz pomieszczeń roboczych (posiadających ogrzewanie, oświetlenie, możliwość wykonania prania, instalację sanitarną) oraz wyposażenia pierwszej pomocy dla personelu dokonującego naprawy.
 • Udostępnienia materiałów oraz wykonania wszelkich pozostałych działań, które są niezbędne do wyregulowania przedmiotu naprawianego oraz przeprowadzenia testu przewidzianego w umowie.

 

(4) Pomoc techniczna ze strony Zamawiającego musi gwarantować, że naprawa będzie mogła być rozpoczęta niezwłocznie po przybyciu personelu przewidzianego do przeprowadzenia naprawy i wykonana bez żadnego opóźnienia do chwili odbioru przez Zamawiającego. Jeżeli będą potrzebne specjalne plany/schematy lub instrukcje Dostawcy, to on je udostępni zawczasu Zamawiającemu.

(5) Jeżeli Zamawiający nie wypełni swoich obowiązków, to po wyznaczeniu terminu Dostawca ma prawo, ale nie obowiązek, podjąć działania, które ciążyły na Zamawiającym, zamiast niego i na jego koszt. Poza tym ustawowe prawa i roszczenia Dostawcy pozostają w mocy.

f) Transport i ubezpieczenie naprawy wykonywanej w zakładzie Dostawcy

(1) O ile nie uzgodniono tego na piśmie inaczej, to na żądanie Zamawiającego i na jego koszt przedmiot naprawy zostanie przetransportowany w obie strony, łącznie z ewentualnym opakowaniem i załadunkiem; w przeciwnym razie przedmiot naprawy zostanie dostarczony przez Zamawiającego na jego koszt do Dostawcy, a następnie również przez niego odebrany po dokonaniu naprawy u Dostawcy.

(2) Zamawiający ponosi ryzyko transportowe.

(3) Na życzenie Zamawiającego i na jego koszt zostanie zawarte ubezpieczenie transportu w jedną stronę i ew. na drogę powrotną od ryzyka transportowego, które może być objęte ubezpieczeniem, jak np. ubezpieczenie od kradzieży, stłuczki podczas transportu, od ognia.

(4) W czasie wykonywanej naprawy w zakładzie Dostawcy nie ma ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający zadba o utrzymanie istniejącej ochrony ubezpieczeniowej na przedmiot naprawy, np. odnośnie ubezpieczenia od ognia, zalania wodą wodociągową, skutków burzy oraz otrzymania niepełnowartościowej maszyny. Ochrona ubezpieczeniowa na wymienione rodzaje ryzyka może być aktywowana tylko na wyraźne życzenie Zamawiającego i na jego koszt.

(5) Jeżeli Zamawiający opóźni się z odbiorem, to Dostawca może mu naliczyć składowe za magazynowanie w swoim zakładzie. Według uznania Dostawcy przedmiot naprawy może być przechowywany również w inny sposób. Koszty oraz ryzyko magazynowania obciążają Zamawiającego.

g) Termin wykonania naprawy, zwłoka w naprawie

(1) Informacje dotyczące terminów wykonania naprawy opierają się na oszacowaniu i dlatego nie są wiążące.

(2) Zamawiający może zażądać uzgodnienia odnośnie wiążącego terminu wykonania naprawy, który musi być oznaczony jako wiążący, dopiero wtedy, gdy będzie dokładnie ustalony zakres prac.

(3) Termin wykonania naprawy jest zachowany, gdy do momentu jego upłynięcia przedmiot naprawy będzie gotowy do odebrania przez Zamawiającego, a w przypadku umownie przewidzianego przetestowania/wypróbowania, do wykonania tego.

(4) W przypadku później otrzymanych zleceń/zamówień dodatkowych i zleceń/zamówień o rozszerzenie albo w przypadku koniecznych dodatkowych prac naprawczych, termin wykonania naprawy wydłuża się odpowiednio.

(5) Jeżeli na skutek działań powstałych w ramach walki ekonomicznej, zwłaszcza strajku i lokautu, które nie są z winy Dostawcy, naprawa przedłuży się, to, o ile takie przeszkody mają - w sposób możliwy do wykazania - wyraźny wpływ na termin ukończenia, wystąpi stosowne wydłużenie terminu naprawy.

(6) Jeżeli na skutek opóźnienia Dostawcy wyniknie szkoda dla Zamawiającego, to ma on prawo zażądać ryczałtowej rekompensaty z tytułu zwłoki. Wynosi ona 0,5% za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale w sumie nie więcej niż 5% kwoty za naprawę danej części przedmiotu naprawianego przez Dostawcę, którego nie można użyć na czas z powodu zaistniałego opóźnienia.

Jeżeli Zamawiający wyznaczy Dostawcy – uwzględniając prawne przypadki szczególne – po upływie daty wymagalności stosowny termin wykonania pracy, a termin ten nie zostanie dotrzymany, to w ramach przepisów prawnych Zamawiający ma prawo do odstąpienia. Zobowiązuje się, że na żądanie Dostawcy poinformuje go w stosownym terminie, czy skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia.

Dalsze roszczenia z powodu zwłoki są określone wyłącznie zgodnie z sekcją 10 k) ust. 3 niniejszych warunków.

h) Odbiór

Do odbioru usługi naprawy odpowiednie zastosowanie ma sekcja 9 e) niniejszych warunków.

i) Zastrzeżenie własności, rozszerzone prawo zastawu

(1) Dostawca zastrzega prawo własności do wszystkich użytych części/elementów osprzętu, części zamiennych oraz agregatów regenerowanych, w odpowiednim zastosowaniu sekcji 6 niniejszych warunków.

(2) Ze względu na roszczenie Dostawcy wynikające z umowy o naprawę, Dostawcy przysługuje prawo zastawu na przedmiocie naprawy Zamawiającego, który dostał się w jego posiadanie na podstawie umowy. Prawa zastawu można dochodzić również ze względu na wcześniej wykonane prace, dostawy części zamiennych oraz pozostałe świadczenia, o ile mają one związek z przedmiotem naprawy. Do pozostałych roszczeń, które wynikają ze stosunku handlowego, obowiązuje prawo zastawu tylko wtedy, jeśli te roszczenia są niezaprzeczalne lub prawomocne.

j) Roszczenia z tytułu wad i uchybień

(1) Po dokonaniu odbioru po wykonanej naprawie Dostawca odpowiada za wady naprawy, z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń Zamawiającego nie naruszając ust. 5 i 6 oraz sekcji 10 k) w taki sposób, iż będzie musiał usunąć wady. Gdy Zamawiający stwierdzi istnienie wady, ma niezwłocznie na piśmie powiadomić o niej Dostawcę.

(2) Odpowiedzialność Dostawcy nie występuje, gdy wada jest nieznaczna dla interesów Zamawiającego lub polega na okoliczności, za którą należy obwinić Zamawiającego. Dotyczy to zwłaszcza części udostępnionych przez Zamawiającego.

(3) W przypadku zmian lub napraw dokonanych przykładowo przez Zamawiającego lub osoby trzecie w sposób nieprawidłowy bez uprzedniej zgody Dostawcy, zostanie uchylona odpowiedzialność Dostawcy za wynikające z tego tytułu skutki. Jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony przed niewspółmiernie dużymi szkodami, przy czym należy niezwłocznie powiadomić dostawcę lub gdy Dostawca – uwzględniając prawne przypadki szczególne – pozwoli na to, żeby wyznaczony mu stosowny termin usunięcia wad upłynął bezowocnie, to Zamawiający ma prawo w ramach przepisów prawnych do usunięcia samemu wady lub zlecenia tego osobom trzecim, a następnie zażądania od Dostawcy rekompensaty z tytułu poniesionych niezbędnych kosztów.

(4) W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca ponosi koszty bezpośrednie, powstałe z powodu usuwania wad, o ile przez to nie dojdzie do niewspółmiernego obciążenia Dostawcy.

(5) Jeżeli Dostawca pozwoli – uwzględniając prawne przypadki szczególne – na to, żeby wyznaczony mu stosowny termin usunięcia wad upłynął bezowocnie, to Zamawiający ma prawo – w ramach przepisów prawnych – do obniżenia ceny. Zamawiający może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy naprawa, pomimo zmniejszenia kwoty za naprawę, będzie niekorzystna dla Zamawiającego, co też będzie można dowieść.

(6) Pozostałe roszczenia są określone wyłącznie zgodnie z sekcją 10 k) ust. 3 niniejszych warunków.

k) Odpowiedzialność Dostawcy, wyłączenie odpowiedzialności

(1) Jeżeli z winy Dostawcy zostaną uszkodzone części będące przedmiotem naprawy, to Dostawca naprawi je według swojego wyboru na własny koszt, dokona nowej dostawy lub świadczenia zastępczego. Ponoszone z tego tytułu koszty są ograniczone – w przypadku lekkiego niedbalstwa i rażącego niedbalstwa pracowników niepełniących funkcji kierowniczych – do wysokości umownej kwoty za naprawę. Poza tym ponoszona jest odpowiedzialność cywilna za uszkodzenia przedmiotu naprawianego odpowiednio do sekcji 10 k) ust. 3.

(2) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł - zgodnie z umową - użyć przedmiotu naprawianego wskutek zawinionych przez Dostawcę zaniechanych lub błędnych propozycji albo porad, które miały miejsce przed lub po zawarciu umowy, albo wskutek karygodnego naruszenia innych umownych zobowiązań dodatkowych, a zwłaszcza instrukcji obsługi oraz obsługi technicznej [konserwacji] przedmiotu naprawianego, to - z wyłączeniem dalszych roszczeń ze strony Zamawiającego – obowiązują przepisy podane w sekcji 10 j) oraz 10 k) ust. 1.

(3) Za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie naprawianym, odpowiada Dostawca, bez względu z jakich powodów prawnych, tylko

 • w przypadku zamierzonego działania,
 • w przypadku rażącego niedbalstwa właściciela / organów lub pracowników na kierowniczych stanowiskach,
 • w przypadku zawinionego narażenia życia czy zdrowia, uszkodzenia ciała,
 • w przypadku wad i uchybień, które podstępnie przemilczał,
 • w ramach przyrzeczenia udzielenia gwarancji,
 • o ile, zgodnie z ustawą dotyczącą odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, odpowiada się za uszczerbek na zdrowiu lub szkody w mieniu przedmiotów używanych do celów prywatnych.

 

W sytuacji zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, Dostawca jest również odpowiedzialny w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników niepełniących funkcji kierowniczych oraz w przypadku lekkiego niedbalstwa, w ostatnim przypadku w sposób ograniczony za szkodę typową dla umowy, którą można sensownie przewidzieć.

Dalsze roszczenia są wykluczone.

l) Świadczenie zastępcze ze strony Zamawiającego Jeżeli podczas prac naprawczych prowadzonych poza zakładem Dostawcy dojdzie do uszkodzenia – bez winy Dostawcy – na stanowisku naprawczych przekazanych mu przyrządów lub narzędzi, albo zostaną utracone bez jego winy, to Zamawiający jest zobowiązany do wynagrodzenia szkody. Pod uwagę nie bierze się szkód, które można wytłumaczyć normalnym zużyciem.

11. Przedawnienie

Wszelkie roszczenia Zamawiającego – wszystko jedno, z jakich powodów prawnych – ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy. Dla roszczeń o odszkodowanie obowiązują terminy ustawowe zgodnie z sekcją 8 b) myślniki 1-4 oraz 6, a także sekcją 9 g) ust. 3 myślniki 1-4 oraz 6, a także sekcją 10 k ust. 3 myślniki 1-4 oraz 6,. Obowiązują one również dla wad jakiejś konstrukcji lub dla przedmiotów dostawy, które zostały użyte do danej konstrukcji odpowiednio do ich sposobu zastosowania, ale spowodowały jej wadliwość. Jeżeli Dostawca wykonuje na jakiejś konstrukcje usługę montażową zgodnie z sekcją 9 lub prace naprawcze zgodnie z sekcją 10, na skutek czego powstanie wadliwość tejże konstrukcji, to obowiązują terminy ustawowe.

12. Warunki specjalne dla umów dotyczących prac obróbkowych (wykończenie, regeneracja, przeróbka lub odtworzenie narzędzi)

W uzupełnieniu do warunków dostawy lub w przypadku rozbieżności z nimi, dla umów dotyczących prac obróbkowych stosuje się, co następuje:

a) Dostawca nie bierze odpowiedzialności za zachowanie się materiału przysłanego do Dostawcy. Jego roszczenie do rekompensaty pozostaje nienaruszone.

b) Jeżeli w trakcie obróbki materiału materiał stanie się nieużyteczny z winy Dostawcy, to przepada jego roszczenie do rekompensaty. Roszczenie odszkodowawcze Zamawiającego kieruje się wg sekcji 8 b) niniejszych warunków.

13. Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo, język umowy oraz zobowiązanie

a) Miejscem wykonania zobowiązania jest Weinsberg

b) Właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Heilbronn, jeżeli Zamawiający jest kupcem ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnym majątkiem odrębnym. Dostawca jest również upoważniony do złożenia pozwu w siedzibie Zamawiającego.

c) Zastosowanie, zwłaszcza w przypadku transakcji zagranicznych, ma tylko Prawo Niemieckie, za wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów (CISG). Językiem umowy jest język niemiecki. Jeżeli umowa lub jej fragmenty zostaną sporządzone również w innym języku, niż niemiecki, to w przypadku sprzeciwu wersją wiążąca jest wersja niemiecka. Tłumaczenia służą jedynie ułatwieniu zrozumienia.