WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Treść oferty online

Autor nie bierze w ogóle odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne, które powstały na skutek korzystania lub niekorzystania z prezentowanych informacji albo na skutek skorzystania z błędnych lub niepełnych informacji, są z zasady wykluczone, o ile autor nie zawinił – co będzie można udowodnić – w sposób umyślny lub rażący. Wszystkie oferty są niewiążące oraz niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron internetowych albo całej oferty bez oddzielnego zapowiadania, jak też do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („linków“), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej weszłoby w życie wyłącznie w takim przypadku, kiedy to autor zna ich treści oraz posiada możliwości techniczne i byłoby na miarę jego możliwości, żeby udaremnić korzystanie z nich w przypadku treści sprzecznych z prawem. Niniejszym autor oświadcza wyraźnie, że z chwilą umieszczania w witrynie nie można było zauważyć żadnych treści nielegalnych odnoszących się do podlinkowanych strony. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną formę, treści czy autorstwo podlinkowanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści wszystkich podlinkowanych/powiązanych stron, które zostaną zmienione od chwili umieszczenia linku. Takie ustalenie dotyczy wszystkich umieszczonych linków i odnośników w obrębie własnej oferty internetowej, a także obcych wpisów w przygotowanych przez autora książkach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a zwłaszcza za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z tego rodzaju prezentowanych informacji, odpowiada wyłącznie operator strony, do której ma miejsce odesłanie, a nie ta osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. Prawa autorskie oraz prawa do znaku

Autor podejmie starania, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych elementów graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, korzystać z wykonanych przez siebie samego elementów graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub odwoływać się do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, które nie są licencjonowane. Wszystkie znaki firmowe oraz towarowe, które są wymienione w ofercie internetowej i ew. są chronione przez osoby trzecie, podlegają w sposób nieograniczony regulacjom prawa do danego znaku oraz prawu własności danych zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie jedynie samego nazwania nie należy wyciągać wniosku, iż znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych i wykonanych przez samego autora obiektów, pozostaje wyłącznie u autora stron internetowych. Powielanie oraz używanie takiej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych osobowych

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wpisywania danych personalnych lub firmowych (adresy mailowe, nazwiska/nazwy, adresy), to ujawnienie tych danych ze strony użytkownika może nastąpić na zasadzie wyraźnej dobrowolności. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług oraz wnoszenie opłat za nie jest – o ile jest to technicznie możliwe oraz do przyjęcia – dozwolone, również bez podawania takich danych lub z podaniem danych zanonimizowanych albo pseudonimu.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której odsyła się do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu miałyby nie odpowiadać, już nie odpowiadać albo w ogóle nie odpowiadać obowiązującemu stanowi prawnemu, to treść oraz ważność pozostałych części tego dokumentu pozostają w mocy.