FIBRO POLSKA Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umowy

A. Zasady ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawyzawieranych przez Fibro Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej, (adres 43-316Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej nr 220 ), NIP 5472208420, REGON 381589820(niniejszym określany jako „FIBRO”), w których FIBRO występuje jako dostawca lub sprzedawca.Kupujący w pełni uznaje przedstawione Ogólne Warunki Umowy i oświadcza, iż są to jedyne ogólne warunki umowy, jakie mają zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy zawieranych z FIBRO.

2. FIBRO nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu właściwych przepisów. Sprzedaż odbywa się wyłącznie na zasadach profesjonalnego obrotu gospodarczego pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

3. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane produkty zgodnie z art.558 kodeksu cywilnego.

B. Definicje

1. Przez Kupującego należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lub inny podmiot nabywający produkty od FIBRO.

2. Przez umowę sprzedaży lub dostawy należy rozumieć umowę sprzedaży lub dostawy produktów oferowanych przez FIBRO, a także dowolną inną umowę, na podstawie której FIBRO jest zobowiązany do sprzedaży lub dostawy produktów Kupującemu lub na rzecz Kupującego.

3. Przez zamówienie należy rozumieć oświadczenie skierowane przez Kupującego do FIBRO, określające rodzaj i ilość Produktów zamawianych przez Kupującego.

C. Oferta.

1. Złożenie zamówienia jest traktowane jako akceptacja ze strony Kupującego niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

2. Zamówienie należy składać w formie pisemnej na adres siedziby FIBRO lub elektronicznej na adres e-mail zamowienia@fibro.pl . W zamówieniu należywyraźnie wskazaćdane zamawiającego, w szczególności adres do korespondencji, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail właściwy do ustalenia spraw związanych z zamówieniem, danepłatnika, w tym NIP.

3. Zamówienie Kupującego jest potwierdzane przez FIBRO pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych. FIBRO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub wskazania dłuższego terminu do potwierdzenia zamówienia z uwagi na jego złożoność. Po potwierdzeniuzamówienia jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane, chyba że strony ustalą inaczej.

4.Cenniki, katalogi, ulotki oraz reklamy produktów udostępnianych przez FIBRO nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego.

D. Zapłata.

1. Cena towaru nie obejmuje transportu, instalacji, szkolenia, opłat bankowych, celnych,ubezpieczenia, magazynowania, załadunku i rozładunku ani innych kosztów związanych ze sprzedażą lub dostawą towaru.

2. FIBRO zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ceny produktu także po otrzymaniu zamówienia ze strony Kupującego, po uprzednim powiadomieniu Kupującego i podtrzymaniu przez niego zamówienia. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie dwóch dni od dnia powiadomienia stanowi podtrzymanie zamówienia po nowych cenach.

3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar, według jednej z poniższychform płatności: gotówka, przedpłata, przelew bankowy pobranie, akredytywa. Dopuszcza się odroczonąpłatność przelewem, po uprzedniej pisemnej akceptacji przez FIBRO.

4. Termin płatności określa FIBRO na fakturze przekazywanej Kupującemu.

5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku FIBRO.

6. Kupujący nie może potrącać swoich wierzytelności wzajemnych wobec FIBRO z zobowiązaniami do zapłaty z tytułu umów objętymi Ogólnymi Warunkami Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody FIBRO na dokonanie takiego potrącenia.

7. Płatności należy dokonać w polskiej walucie PLN, chyba że co innego zostanie ustalone między stronami. W przypadku ustalenia płatności w innej walucie FIBRO wskaże rachunek bankowy właściwy do dokonania zapłaty. Jeśli zapłata za cenę wpłynie na niewłaściwy rachunek bankowy lub zostanie ona dokonana w nieprawidłowej walucie i zostanie przewalutowana automatycznie przez bank, wówczas Kupujący jest zobowiązany do uzupełnienia świadczenia pieniężnego do pełnej ceny sprzedaży. 

 

E. Wykonanie Umowy

1. Termin realizacji zamówienia jest określany w potwierdzeniu zamówienia.

2. FIBROzastrzega sobie prawo do zmianyustalonych terminów i warunków dostawy lub rezygnacji z realizacji zamówienia.

3. Miejscem wydania towaru jest magazyn centralny FIBRO GmbH wHassmersheimD74855, August-Laepple-Weg, Niemcy.

4. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar z magazynu FIBRO w podanymterminie (nieodebranie towaru w terminie skutkować będzie naliczaniem opłatmagazynowych).

5. FIBRO może dostarczyć Kupującemu towar na adres podany w zamówieniu, za odrębnym wynagrodzeniem, transportem własnym lub korzystając z usług firmy spedycyjnej. W takim przypadku wydanie towarówzostaje dokonane z chwilą, kiedy FIBROprzekazuje towary przewoźnikowi w celu dostarczeniaich Kupującemu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzi ryzykoprzypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

6. W  przypadku  produkcji  na  specjalne  zamówienie  oraz narzędzi specjalnych, potwierdzona liczba sztuk może się różnić o ok. 10% względem pierwotnego zamówienia. Wskazana różnica jest uznawana za należyte wykonanie zobowiązania.

F. Gwarancja

1. FIBRO zapewnia, że wszystkie sprzedawane przez Niego produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są one zgodne z załączoną dokumentacją.

2. Ewentualne niezgodności ilościowe oraz zauważone wady fizyczne produktów zakupionych od FIBRO,  Kupujący zobowiązany jest zgłosić FIBRO niezwłocznie, nie później jednak niż dwa dni od daty odbioru towaru, zgłoszeniem sporządzonym w formie pisemnej i nadanym listem poleconym na adres FIBRO. 

3. Zwrot wadliwego towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu listem poleconym FIBRO zaistniałej wady w terminie 2 dni od daty jej stwierdzenia. Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu FIBRO, w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu.

4. FIBRO zobowiązana jest do rozpoznania zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten ulega przedłużeniu o ile zaistniej konieczność zapoznania się z produktem sprzedanym Kupującemu lub konieczne będzie zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy.

5. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji FIBRO postawi do dyspozycji Kupującego towar wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie.

6. FIBRO zastrzega, że towar lub jego elementy uszkodzone mechanicznie lub które noszą były nieprawidłowo lub niezgodnie z przeznaczeniem użytkowane nie podlegają reklamacji.

 

G. Postanowienia pozostałe

1. Ogólne WarunkiUmowy, jak i wszystkie umowy zawarte pomiędzy FIBRO, a Kupującympodlegają i są interpretowane wyłącznie zgodnie z polskim prawem.

2. Konwencja Narodów Zjednoczonych z dnia 11 Kwietnia 1980 roku(Konwencja Wiedeńska) nie ma zastosowania do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania FIBRO wszelkich incydentówi nieprawidłowości wynikających z niewłaściwej pracy urządzeń zakupionych od FIBRO.

4. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z niniejszych postanowień Ogólnych Warunków Umowy nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

5. FIBRO oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością na kwotę 10 000 000 EUR. Niezależnie od innych ograniczeń określonych w umowie sprzedaży lub dostawy lub w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy strony ograniczają odpowiedzialność FIBRO wobec Kupującego do kwoty maksymalnej 10 000 000 EUR.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy wchodzą w życie z dniem 1.11.2018